Monika Hyjek ekspert MIWO Bezpieczeństwo pożarowe

Ważna jest klasa reakcji na ogień

Monika Hyjek

Klasa reakcji na ogień to podstawowa właściwość charakteryzująca zachowanie wyrobu budowlanego w ogniu. Taka informacja jest umieszczona w deklaracji właściwości użytkowej wyrobu. Znajomość klasy reakcji na ogień przydaje się zarówno projektantom jak i inwestorom czy użytkownikom budynków. Znając zachowanie wyrobu pod wpływem ognia, wiadomo, czy i jakie zabezpieczenia należy zastosować, aby ograniczyć ryzyko pożarowe związane z ilością materiałów palnych w budynku.

Wyroby budowlane mogą być klasyfikowane w klasie reakcji na ogień od A1 (najwyższa i najbezpieczniejsza, charakteryzująca wyroby niepalne) do F (wyroby, które nie przeszły testów normowych, palące się intensywnie i produkujące bardzo dużo dymu oraz płonących kropel). Oznaczenie składa się z klasy podstawowej (A1, A2, B, C, D, E i F) oraz klas uzupełniających w zakresie emitowania dymu (s-1, s-2, s-3) i płonących kropel (d0, d1, d2).

Wyroby z wełny mineralnej, szklanej i skalnej, najczęściej mają klasę reakcji na ogień A1, rzadziej A2-s1,d0. Oznacza to, że się nie palą i nawet w warunkach pożaru są neutralne, nie przyczyniają się do jego rozwoju, a w wielu przypadkach mogą go wręcz opóźnić, stanowiąc barierę dla ognia. Z tego powodu są stosowane w zabezpieczeniach przeciwpożarowych, jak np. ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Pozostałe wyroby do izolacji cieplnej, jak produkty ze spienionych tworzyw sztucznych (styropian, piana poliuretanowa), wełna drzewna i celuloza najczęściej posiadają klasę reakcji na ogień E, czyli są materiałami palnymi, łatwo zapalnymi.

W przepisach techniczno-budowlanych znajdują się określenia dotyczące palności (palne, niepalne) i zapalności dla wyrobów palnych (niezapalne, trudno zapalne, łatwo zapalne), a producenci deklarują klasy reakcji na ogień. Jak więc spełnić wymagania przepisów? Załącznik 3 do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) pozwala na przypisanie zgrupowanych klas reakcji na ogień do konkretnych określeń.

Monika Hyjek - Ekspertka w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie, absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Działa w wielu organizacjach: PKN, SITP, stowarzyszenie DAFA, NIzO, stowarzyszenie MIWO. Często bierze udział w konferencjach i debatach. Menedżer ds. bezpieczeństwa pożarowego w firmie ROCKWOOL.